Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transacties tussen Beautiful furry friends en cliënt.

Door het sluiten van een overeenkomst gaat de cliënt akkoord met deze algemene voorwaarden.

Beautiful furry friends zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Overeenkomst:

– Aanmeldingen om uw hond te laten trimmen dienen telefonisch of via het contact formulier gedaan te worden.

– De eigenaar (en) van hond, bevoegden of wederpartij zijn verplicht beautiful furry friends op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen of bijzonderheden op medisch, sociaal gebied, die van belang zijn tijdens de trimbeurt. Zoals verandering in gedrag , medicijngebruik, allergie etc.

– Honden dienen vrij van vlooien te zijn en geen besmettelijke overdraagbare aandoeningen te hebben. Mocht uw hond toch vlooien hebben voor een trimbeurt bent u dit verplicht te melden en worden er extra kosten in rekening gebracht.

-Beautiful furry friends is gerechtigd de openingstijden dagen tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.

Betaling:

– Beautiful furry friends vermeld alle prijzen  van behandelingen en producten. De vermelde prijzen zijn incl. Btw aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zoland de voorraad strekt.

– De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling te voldoen contant of per pin.

Wijzigen of opschorten overeenkomst:

– Buitengewone omstandigheden leveren voor beautiful furry friends  altijd overmacht op en ontheffen beautiful furry friends van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is beautiful furry friends ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

– Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een Trimbeurt worden afgelast. Beautiful furry friends is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een trimbeurt door gevaarlijke weersomstandigheden

– Indien een hond zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de trimbeurt daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door beautiful furry friends van de trimbeurt worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de eigenaar(en) van de hond, bevoegden of wederpartij.

Annulering trimbeurt:

  • – De cliënt moet bij verhindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor afgaande aan een afspraak telefonisch afmelden.

AANSPRAKELIJKHEID

– Beautiful furry friends , haar medewerkers en eigenaren zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan uw hond . Een trimbeurt van beautiful furry friends geschiedt op eigen risico.

– Ook voor mogelijke schaden die ontstaan door andere diensten of adviezen van beautiful furry friends  haar eigenaren, is beautiful furry friends  niet aansprakelijk. Dit geld ook voor enige blessure of andere schade die de honden mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een trimbeurt. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd. Ook is beautiful furry friends  niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook ontstaan.

– De eigenaar van de hond, bevoegden of wederpartij dient zelf in te schatten of de hond geschikt is voor een trimbeurt bij beautiful furry friends . Indien een hond  gezondheidsklachten heeft, of indien de hond , bevoegden of wederpartij een andere reden heeft om te twijfelen aan deelname, dient de eigenaar(en) van de hond, bevoegden of wederpartij advies in te winnen bij een dierenarts. Beautiful furry friends behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte honden uit te sluiten van deelname aan een trimbeurt.

Persoonsgegevens en privacy:

– Beautiful furry friends zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf.

Geheimhouding:

– Beautiful furry friends is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de specialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.